حکمت موسیقی: تأملی بر معانی و کارکردهای جمعی موسیقی خراسان

هم‌نشینی چهارم | آذر ۹۸


حکمت موسیقی

در این دیدار، میزبان عبدالله عبدی، نوازنده و حافظ مقام‌های موسیقی تربت‌جام بودیم که با ساز و آواز و داستان‌هایش، راوی اصیل نغمه‌ها و حکمت‌های کهنِ سرزمین خراسان است.

ابتدا پیرامون این پرسش‌ها صحبت کردیم:

– موسیقی در جوامع قدیمی چگونه با مناسبات اجتماعی و وجوه مختلف زندگی مردم پیوند خورده بود و کاربرد داشت؟

– امروز رابطه‌ی اهالی موسیقی و رابطه‌ی فردی ما با موسیقی‌ای که آن را تحت‌عنوان «نواحی» یا «مقامی» طبقه‌بندی کرده‌اند، از چه نوعی است؟

– تأثیرات شخصی و جمعی موسیقی را در زندگی خود چگونه و در چه سطحی تجربه می‌کنیم؟ جامعۀ عصر ما موسیقی اثربخش را کجا جست‌وجو می‌کند و از چه منابعی یاری می‌گیرد؟

سپس عبدالله عبدی همراه با اجرای گوشه‌هایی از مقام‌های موسیقی تربت‌جام ما را با بُعد معنایی و نقش اجتماعی‌ این مقام‌ها آشنا کرد. بخش دوم دیدار، به شنیدن موسیقی شرق خراسان و هم‌نوازی و هم نوایی با آن گذشت.

همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید