کارگاه هجدهم: آگاه و رها (۱)

خرداد ۹۸ | شاهرود، سمنان


کارگاه هجدهم آگاه و رها

کارگاه بداهه‌نوازی هدفمند

  • شناخت طبیعت دوگانه‌ی بداهه‌نوازی: رهایی و خلق در لحظه در برابر ساختارمندی و انسجام آگاهانه
  • تمرین شیوه‌های هم‌نوازی و درک ریتم جمعی با تکرار موتیف‌های بداهه
همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید