• مجموعه‌ی نخست
    آهنگ پیوستن

    مجموعه‌ی نخست

در این چهار دیدار، بخش اول به ارائه‌ای از آن‌سو و گفت‌و شنود با شرکت‌کنندگان اختصاص داشت و در بخش دوم هم‌نوازی دوستانه‌ای داشتیم که همه به شرکت در آن دعوت بودند.

همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید